Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

Združenie miest a obcí Hornej Nitry

ZMO HN má vďaka spolupráci definované štyri základné piliere transformácie hornej NitryVytlačiť
 

logo Tlačová správa, Prievidza 28.6.2018

Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) združuje 52 miest a obcí na území, ktoré je tradične spájané s baníctvom. Začiatkom roka sa otvorila aj na pôde Európskej komisie téma transformácie hornej Nitry – „Prechod od uhlia na hornej Nitre“. Združeniu sa podarilo zaktivovať viacero pracovných skupín, pozostávajúcich z odborníkov i laikov. Za 4 mesiace práce sú na stole priority pre transformáciu hornej Nitry, ktoré vzišli od ľudí, ktorí na hornej Nitre žijú. ZMO HN napĺňa hlavnú myšlienku transformácie tak, ako bolo povedané ústami Klausa Dietera Borchardta, riaditeľa DG Energy na konferencii vo februári t.r.: „Hlavná myšlienka transformácie je, aby sa v nej našli samotní ľudia, ktorí dnes pracujú v baniach.

Do aktivít a príprav na „Prechod od uhlia na hornej Nitre“ ZMO HN zriadilo vo februári sekciu pre tvorbu Akčného plánu rozvoja hornej Nitry a pracovné skupiny pre  ekonomiku a hospodárstvo, pre sociálnu infraštruktúra, pre dopravnú a technickú infraštruktúru a pre cestovný ruch. Do pracovných skupín sa prihlásilo spolu viac ako 60 zástupcov samospráv, štátnej správy, podnikateľov, neziskových organizácií a občanov. Za veľmi krátky čas boli vďaka ich intenzívnej práci pripravené podklady, ktoré vyústili do dokumentu PRIORITY PRE TRANSFORMÁCIU REGIÓNU HORNÁ NITRA. Dokument definoval štyri základné priority transformácie:

  1. TVORBA UDRŽATEĽNÝCH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ktorej obsahom je konverzia a diverzifikácia priemyselnej výroby a výrobných služieb, zvýšenie podielu domácej výroby na spotrebe v regióne, energetika, pôdohospodárstvo, cestovný ruch a služby.
  2. DOSTUPNOSŤ zameraná na zlepšenie medziregionálnej dopravnej dostupnosti a tranzitná doprava a zlepšenie udržateľnosti vnútroregionálnej dopravnej obsluhy
  3. ROZVOJ A STABILIZÁCIA KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY, kde sú podstatnými hybnými silami vzdelávanie a zvýšenie kvality života
  4. SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ A ZDRAVOTNÝCH DOPADOV ŤAŽBY A SÚVISIACICH ČINNOSTÍ, t.j. kapitoly venované environmentálnym záťažiam, environmentálnej konverzii a infraštruktúr, zdravotníctvu a sociálnym službám.

Ako vidieť zo zostavených priorít, transformácia je nevyhnutná, ale iba v prípade realizácie postupných krokov a implementácie projektov, vyhýbaní sa radikálnym a unáhleným zmenám, ktoré so sebou nesú veľkú mieru nestability a nemožnosti urobiť nápravu. O zostavených prioritách bola informovaná pracovná skupina zriadená na Úrade podpredsedu vlády SR, v ktorej má región hornej Nitry zástupcov. Na ostatnom stretnutí dňa 22.6.2018 v Trenčíne Úrad podpredsedu vlády SR predstavil metodiku tvorby Akčného plánu a tiež jeho obsahové zloženie. Priority vypracované na hornej Nitre boli zapracované do tohto materiálu.

Podľa predsedu ZMOHN Vojtecha Čičmanca, ktorého Rada ZMOHN (spolu s primátorom Handlovej Rudolfom Podobom) poverila vypracovaním výstupu zo stretnutí ZMOHN: „Môžeme konštatovať, že  jednoznačnou prioritou je dopravná infraštruktúra, teda budovanie rýchlostnej cesty R2 od Pravotic, cez Dolné Vestenice, Nováky až po hranicu kraja, obchvat mesta Prievidza a riešenie dopravného napojenia priemyselných parkov. Komisia zriadená podpredsedom vlády SR zároveň prijala záver, že v mesiaci september 2018 sa uskutoční v Prievidzi stretnutie, na ktorom bude predstavený prvý návrh Akčného plánu hornej Nitry a tiež vyhodnotené projektové zámery, ktoré boli doručené na TSK. Stretnutie bude za účasti širokej verejnosti, zástupcov samosprávy, štátnej správy, podnikateľov.“  Podľa jeho slov takto dôležitý dokument, ktorý vzišiel zo združenia nemá politický, ale logický základ, vzišiel z názorov organizácie zastrešujúcej viac ako päťdesiat miest a obcí v tomto regióne a privíta čo najširšiu účasť verejnosti v septembri tohto roku.

Podľa slov primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu, ktorý sa netají baníckym vzdelaním: „Moje cesty viedli do viacerých baníckych oblastí na celom svete, kde sa s ťažbou končilo. Je to záležitosť viacerých generácií, desiatok rokov a dialo sa tak bez hystérie. Preto posielam otázku širokej verejnosti: Prečo práve transformácia hornej Nitry je témou rozpaľujúcou vášne? Mnohí starostovia a primátori absolvovali pracovné stretnutia s podnikateľskými subjektmi, združeniami, obyvateľmi a vysvetľovali, nechávali si poradiť. Možno je čas pripomenúť, že kto má čas klebetiť, nemá čas na prácu.

Po pripomienkovom konaní a dopracovaní Akčného plánu hornej Nitry, tento by mal ísť koncom roka 2018 na schválenie do vlády SR.

foto

Úvodné stretnutie k transformácii z 10.1.2018 v KD Necpaly – začiatok kreovania pracovných skupín. Zľava: Anton Marcinčin, Lívia Vašáková, Jaroslav Baška, Katarína Macháčková, Alojz Vlčko, Vojtech Čičmanec, Jozef Mihályi

Spracovalo: ZMO HN, kontakt:  zmohn.prievidza@gmail.com, www.zmohn.sk


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
20

 
webygroup

Úvodná stránka