Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

Snem ZMO HN

Snem združenia je najvyšším orgánom združenia.

Snem zvoláva rada. Snem sa koná najmenej dvakrát ročne. Rada navrhne program rokovania snemu.

Mimoriadny snem sa koná na návrh rady alebo, ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna pätina členov združenia. Mimoriadny snem prerokuje predovšetkým body, ktoré boli v návrhu označené ako podnet na zvolanie snemu.

Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Na prijatie uznesenia snemu je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia. Každý člen má jeden hlas. Spôsob hlasovania bližšie určuje snem. Mimoriadny snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Na prijatie uznesenia mimoriadneho snemu je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roka schvaľuje Snem.

Uznesenia snemu sú pre všetkých členov záväzné.

Do pôsobnosti snemu patrí:

a) schvaľovať a meniť stanovy združenia,

b) voliť a odvolávať radu združenia,

c) voliť a odvolávať predsedu združenia,

d) voliť a odvolávať členov kontrolnej a revíznej komisie,

e) voliť a odvolávať členov zmierovacej komisie,

f) schvaľovať základné smery činnosti a úlohy združenia na budúce obdobie, prerokúvať a schvaľovať správu predsedu a rady o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej a revíznej komisie, zmierovacej komisie,

g) schvaľovať spôsob voľby orgánov združenia,

h) určovať výšku členského príspevku,

ch) schvaľovať rozpočet, výsledky hospodárenia a zmeny rozpočtu v priebehu roka,

i) rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa majetku združenia,

j) rozhodnúť o zániku združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

k) rozhodovať o vzniku a zániku riadneho a čestného členstva v ZMO HN v súlade s týmito stanovami a dotknutou legislatívou,

l) schvaľovať zásady hospodárenia ZMO HN


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
21

 
webygroup

Úvodná stránka