Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

Rada ZMO HN

Rada je najvyšším výkonným orgánom združenia a spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami snemov. Za svoju činnosť zodpovedá snemu.

Radu tvorí predseda, dvaja podpredsedovia a členovia rady zvolení snemom zo štatutárnych zástupcov miest a obcí.

Rada je najmenej sedemčlenná. Zasadnutia rady sa zúčastňujú aj predsedovia  kontrolnej a revíznej komisie a zmierovacej komisie.

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady je za svoju činnosť v rade zodpovedný členom združenia a Snemu;  je povinný  informovať členov združenia o činnosti rady a oboznámiť ich s obsahom uznesení a stanovísk rady; na požiadanie riadnych členov združenia je povinný predkladať rade ich návrhy a podnety.

Rada sa schádza pravidelne každý mesiac (podľa plánu práce). Radu zvoláva a jej rokovanie riadi predseda. Za obsahovú a organizačnú prípravu jej rokovania zodpovedá predseda.

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, ktorý hlasuje vždy ako posledný.

Do pôsobnosti rady patrí najmä:

a) obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať snem,

b) zabezpečovať realizáciu uznesení snemov,

c) voliť a odvolávať podpredsedov na návrh predsedu združenia,

d) prerokúvať námety a žiadosti členov združenia a určovať postup ich riešenia,

e) schvaľovať predsedov sekcii na návrh predsedu,

f) zriaďovať odborné sekcie rady a iných pomocných orgánov združenia a pravidelne vyhodnocovať ich činnosť, menovať a odvolávať ich členov,

g) schvaľovať vydávanie publikácii, periodík a informačných materiálov pre členov združenia,

h) navrhovať Snemu organizačnú štruktúru združenia,

ch) prerokúvať a schvaľovať program spolupráce združenia s inými organizáciami, mestami a obcami v zahraničí, ako i členstvo združenia v medzinárodných organizáciách,

i) predkladať Snemu návrhy na udelenie čestných uznaní osobám, ktoré sa  významne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji združenia,

j) schvaľovať lehotu a predĺženie lehoty na  zaplatenia členského príspevku.

Rada rozhoduje o použití a o zmene rozpočtu združenia do výšky 10% z celkového skutočného ročného príjmu za príslušný rozpočtový rok.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
20

 
webygroup

Úvodná stránka